IŠRAŠAS IŠ „Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1-220 (Žin., 2012, Nr. 130-6581)“

 

 

ATESTAVIMO RŪŠYS IR PERIODAI

 

28. Nustatomos šios atestavimo rūšys:

28.1. pradinis;

28.2. periodinis;

28.3. papildomas.

 

29. Pradinis atestavimas energetikos darbuotojui skiriamas ne vėliau kaip po 2 mėnesių nuo priėmimo į darbą dienos, išskyrus atskirų specialybių (pareigybių) darbuotojus, kuriems pasiruošti reikia daugiau laiko. Pradinio atestavimo nukėlimo laiką nustato tiesioginis atestuojamo darbuotojo vadovas, suderinęs pakeitimą su energetikos įmonės vadovu (pavaduotoju) ar jo įgaliotu atstovu.

 

30. Nustatomi šie energetikos darbuotojų atestavimo periodai:

30.1. ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus atestuojami:

30.1.1. energetikos įmonių vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, organizuoja šiuos darbus, bet tiesiogiai neeksploatuoja veikiančių energetikos įrenginių;

30.1.2. energetikos įrenginius statantys (montuojantys) ir eksploatuojantys inžinerinės kategorijos darbuotojai (specialistai), jeigu teisės aktai nenustato kito periodiškumo;

30.2. ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus atestuojami energetikos įrenginius statantys (montuojantys) ir (ar) eksploatuojantys darbininkų kategorijų darbuotojai ir operatyviniai (budintieji) darbuotojai, jeigu teisės aktai nenustato kito periodiškumo.

 

31. Papildomas atestavimas energetikos darbuotojui skiriamas:

31.1. energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu ar Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnų reikalavimu, jeigu darbuotojas pažeidė norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus ir dėl to įvyko ar galėjo įvykti avarija, sutrikimas, gaisras arba buvo iškilusi grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei (šiurkštus pažeidimas);

31.2. teisės aktų nustatyta tvarka sudarytų komisijų, tiriančių lengvų, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, sukėlusių darbuotojų mirtį, energetikos įrenginių avarijų, technologinių sutrikimų ar gaisrų priežastis, sprendimu;

31.3. energetikos įmonės vadovo sprendimu, kai darbuotoją būtina atestuoti įsigaliojus naujam energetikos veiklą reglamentuojančiam norminiam teisės aktui, jeigu tame teisės akte nenustatyta kitaip;

31.4. pasikeitus energetikos darbuotojo pareigoms, jeigu pasikeitė jo eksploatuojami energetikos įrenginiai, darbo pobūdis, arba faktiškai atliekamam darbui.