IŠRAŠAS IŠ „Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1-220 (Žin., 2012, Nr. 130-6581)“

 

 

V. ATESTAVIMO TVARKA

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

24. Aprašo 1–4 prieduose yra nustatyti energetikos darbuotojų kategorijų sąrašai pagal kiekvieną energetikos sektorių ir nurodyti atsakingi už energetikos darbuotojų atestavimą subjektai. Energetikos darbuotojus atestuoja sertifikavimo įstaigos pagal patvirtintas energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemas arba energetikos įmonės savo nustatyta tvarka.

 

25. Energetikos įmonės turi teisę atestuoti savo įmonės energetikos darbuotojus, eksploatuojančius energetikos įrenginius, pagal įmonės patvirtintą tvarką arba juos nusiųsti atestuoti į sertifikavimo įstaigas (Aprašo 1–4 priedai).

 

26. Atestuojant tikrinama, ar energetikos darbuotojas atitinka jam keliamus bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus. Energetikos darbuotojų bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai, jeigu jie nustatyti teisės aktuose) turi būti patikrinami iki atestavimo pradžios. Jeigu energetikos darbuotojas netenkina nustatytų bendrųjų kvalifikacinių reikalavimų, – jo žinios nėra tikrinamos. Atestavimo metu žinios tikrinamos naudojantis testais, programomis iš energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos ir energetikos objektų gaisrinės saugos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų norminių teisės aktų, reguliuojančių energetikos veiklą.

 

27. Atestuotiems energetikos darbuotojams išduodamas energetikos darbuotojo pažymėjimas (toliau – pažymėjimas). Sertifikavimo įstaigos arba energetikos įmonės pagal Aprašo 5 priede nurodytą pažymėjimo pavyzdinę formą pasitvirtina konkrečias pažymėjimo formas (gali būti nustatytos pažymėjimų elektroninės formos). Pažymėjimą išduoda atestavimo įstaiga arba energetikos įmonė, kuri Aprašo nustatyta tvarka atliko energetikos darbuotojo atestavimą.