A.Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriuje atestuojami šių veiklų  energetikos darbuotojai

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS 

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Elektros objektų ir įrenginių1, 6 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių1, 6 statybos (montavimo) organizavimą

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 statybą (montavimą)

Elektros įrenginius1, 6 montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius1, 6

 

Pastabos:

1. 1 Nurodyti elektros įrenginių įtampą: iki 1000 V, iki 10 kV, iki 35 kV, iki 110 kV, iki 330 kV, iki 400 kV.

2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė.

3. 3 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo elektros kategorijos: PK, VK, AK.

4. 4 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.

5. 5 Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.

6. 6 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „elektros įrenginių1 relinės apsaugos eksploatavimas“.

 

7. Sąvoka „Energetikos įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Energetikos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje.

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

1.

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių3 vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti šilumos įrenginių1 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

 

 

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

Šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5 eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas6

 

 

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5

2.

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

 

 

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

3.

Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Šilumos objektų ir įrenginių1 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 statybą (montavimą)

Šilumos įrenginius1 montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti šilumos įrenginius1

 

 

4.

Šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW galios šildymo katilais (toliau – šildymo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas

Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklos organizavimą

Organizuoti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklą

Įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus

Vadovauti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbams

Pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai

 

 

Atlikti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimą

5.

Oro kondicionavimo sistemų, kurių galia didesnė kaip 12 kW (toliau – oro kondicionavimo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas

Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklos organizavimą

Organizuoti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklą

Įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus

Vadovauti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbams

Pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai

Atlikti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimą

 

Pastabos:

1. 1 Nurodyti konkretų šilumos įrenginių tipą ir parametrus, pvz.: šilumos įrenginiai iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN.

2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė.

3. 3 Struktūriniai padaliniai yra ne įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.

4. 4 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.

5. 5 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „šilumos įrenginių apsaugos sistemų eksploatavimas“.

6. 6 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo elektros kategorijos: PK, VK, AK.

 

7. Sąvoka „Energetikos įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Energetikos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje.

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲJŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIŲ

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

1.

Biodujų gamyba

Biodujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimą

Biodujų įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimą

Vadovauti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo9 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Biodujų gamybos įrenginius eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

 

 

Eksploatuoti9 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) biodujų gamybos įrenginius

2.

Degiųjų dujų vartojimas

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą

Eksploatuoti9 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą

Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės8 struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą

Vadovauti vartotojų degiųjų dujų sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Vartotojų degiųjų dujų sistemas10 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti9 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą10 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas)

Suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gaminių dujų degalinių vadovai ir jų įgalioti asmenys, atsakingi už degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti suskystintųjų naftos dujų degalinės ir suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginių eksploatavimą

Įmonės, eksploatuojančios suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gaminių dujų degalines, filialų vadovai, padalinių vadovai, atsakingi už suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gaminių dujų degalinių įrenginių eksploatavimą

Vadovauti suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gaminių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo9 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams


 

 

Suskystintųjų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai ir darbininkai

Eksploatuoti9 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintųjų naftos ir suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginius

3.

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už dujų įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginių statybą (montavimą)

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai

 

 

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius

 

Pastabos:

1.      8 8 Ūkio subjektas, Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., Nr. 2010, Nr. 120-6154), nustatyta tvarka įsigijęs atestatą atlikti gamtinių dujų ar suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbus.

2.      9 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.

 

3.      10 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių eksploatavimas“.

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

1.

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių6 eksploatavimo5 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti5 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius6

2.

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti naftos, naftos produktų įrenginių statybą (montavimą)

Naftos, naftos produktų įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius

 

Pastabos:

1.       4 Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.

2.       5 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.

 

3.       6 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „naftos terminalo įrenginių eksploatavimas“.