Išrašas  A. VOSYLIENĖS  MOKYMO KONSULTACINĖS FIRMOS

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO SKYRIUS

 

ENERGETIKOS SEKTORIAUS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS STATANČIŲ IR EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO)

 SCHEMOS - PLANO APRAŠAS

 

IX. SKUNDŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMAS

58. Skundų ir ginčų nagrinėjimas:

58.1.  energetikos darbuotojai, nesutinkantys su sertifikavimo įstaigos sprendimais, gali pateikti apeliacinį skundą dėl atestavimo sprendimo ar dėl kitų priežasčių, susijusių su atestavimo procesu, tai sertifikavimo įstaigai, kuri jį atestavo;

58.2.   A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyrius tiria gautus apeliacinius skundus pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus patvirtintas procedūras;

58. 3.  Energetikos darbuotojai, nesutinkantys su atestavimo komisijos sprendimais, gali pateikti skundą Valstybinei energetikos inspekcijai, kad jų skundai būtų išnagrinėti apeliacinės komisijos posėdyje.

 58.4.  Apeliacinės komisijos sudarymo ir ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Energetikos objektus, įrenginius, statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše ( Žin., 2012 Nr. 130-6581) VII sk. 36-39;

58.5.  Efektyvus skundų ir apeliacijų sprendimas yra patikimas sertifikuojančios įmonės ir suinteresuotų šalių apsaugos nuo klaidų, aplaidumo ir netinkamo elgesio būdas.

 

59. Valstybinė energetikos inspekcija analizuoja iš sertifikavimo institucijų (sertifikavimo įstaigų arba energetikos įmonių) gautą informaciją apie atestuotus energetikos darbuotojus, atestavimo procesą, periodiškai ją vertina ir kalendoriniams metams pasibaigus, savo interneto svetainėje skelbia apibendrintą informaciją.